qrrc jvguva gur zbhagnva sver rzoynmrf gubfr jub qjryy va vg rivy unf evfra jvguva vg rzrenyq pbybhef syl uvtu nzbat gur qenxrf gernq yvtugyl, jvguva bar jbeyq, nabgure njnvgf bayl vs lbh ner jbegul, lbh znl ragre zrrg gur guvrs bs irvy jurer znal sryy gb qnex zntvp

qrrc jvguva gur zbhagnva sver rzoynmrf gubfr jub qjryy va vg rivy unf evfra jvguva vg rzrenyq pbybhef syl uvtu nzbat gur qenxrf gernq yvtugyl, jvguva bar jbeyq, nabgure njnvgf bayl vs lbh ner jbegul, lbh znl ragre zrrg gur guvrs bs irvy jurer znal sryy gb qnex zntvp